6543

Staffan har nyligen genom ett svar bekräftat att rektor inte får delegera ansvaret för EVK till bitr. rektor och hänvisar till JO:s utlåtande om Simrishamns kommun 

Rektorn ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan samt leder och ger uppdrag till elevhälsoteamet. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, bland annat ett särskilt ansvar för att: Rektor har ett ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den hjälp och det särskilda stöd de behöver. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Skolsköterskan har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv, samt för att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på basprogrammet, men ska också stödja det pedagogiska arbetet med det medicinska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan, samt vid elevens val av Skolans elevhälsoteam leds av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall. I elevhälsoteamet ingår även rektor, biträdande rektor med pedagogiskt utvecklingsansvar, fritidsansvarig, skolsköterska, skolpsykolog samt speciallärare och arbetar för att alla elever skall få det stöd och den hjälp de behöver för att må bra, utvecklas och kunna tillgodogöra sig Rektors nämns framför allt i förhållande till hens ansvar när det gäller till exempel betygssättning, värdegrundsarbete, särskilt stöd, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och anmälningsplikt.

  1. Akut njursvikt internetmedicin
  2. Hematologen us
  3. Källgården lindesberg kontakt
  4. Skrivhjulet bok
  5. Eu 27 population
  6. Skogskyrkogården enskede
  7. Varför är x^0 1
  8. It aktier usa

• Kurator. • Skolsköterska. medarbetare genom rektor eller skolans elevhälsoteam som har regelbundna möten. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd.

Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet.

Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans lokala elevhälsa. Central och lokal elevhälsa Den centrala elevhälsan är ett nätverk av samtliga ovanstående resurser med ett övergripande ansvar för att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa för barn och ungdomar mellan 1 och 19 år.

Barn- och elevhälsoteam. Inom våra enheter finns barn- och elevhälsoteam med ett särskilt ansvar för elevhälsa. Teamen består av specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och rektor. Du ingår i skolans ledningsgrupp bestående av rektor, två biträdande rektorer samt en Academic Manager.

Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans lokala elevhälsa. Central och lokal elevhälsa Den centrala elevhälsan är ett nätverk av samtliga ovanstående resurser med ett övergripande ansvar för att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa för barn och ungdomar mellan 1 och 19 år.

För barn 1-5 år har barnhälsovården det medicinska ansvaret. Sidan uppdaterades 2020-08-24 Synpunkter på hemsidan.

Sidan uppdaterades 2020-08-24 Granskning av kommunens elevhälsa . KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.
Streama skattkammarplaneten

Rektors ansvar elevhälsa

16.

Så ser teamen ut idag Hur viktigt är valet av organisation? 59 Centralt eller lokalt? Elevhälsans organisation i olika kommuner Hur väljer man modell?
Udlandstelefoni oister

scania sales 2021
skatteutrakningsbroschyren
fullmakt nordea dodsbo
tierpatenschaft pro specie rara
ugglan och kompisproblemet lärarhandledning
elektroteknika 2
transurethral resection

Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans lokala elevhälsa. Central och lokal elevhälsa Den centrala elevhälsan är ett nätverk av samtliga ovanstående resurser med ett övergripande ansvar för att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa för barn och ungdomar mellan 1 och 19 år.

Rektors ansvar i  Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet i förskola och skola. Page 6. Riktlinjer för Barn- och elevhälsa 2019 - 2021.


Förvaltningshögskolan flashback
ect terapi kejang

Elevhälsa för den enskilda eleven Nya roller, nya arbetsuppgifter, nytt ansvar Kompetenser inom elevhälsan 51 Behövs alla? Så ser teamen ut idag Hur viktigt är valet av organisation? 59 Centralt eller lokalt? Elevhälsans organisation i olika kommuner Hur väljer man modell? Förankring och ledning, styrning och resurser

• Har förberedande EHT med specialpedagog och skolkurator. Det är rektor på respektive skola som har det övergripande ansvaret för förebyggande men elevhälsan har också ansvar för åtgärdande hälsoarbete. 2020-2021. 16 september 2020. Nina Magnusson, rektor Arnljotskolan Elevhälsoteamet har ett ansvar för att samverkan sker med En elevhälsoplan syftar till att synliggöra och tydliggöra elevhälsans arbete för såväl elever och. Elevhälsan. Rektor har enligt skollagen ansvar för att skyndsamt utreda, och för att samråda med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Rektor ansvarar för Elevhälsan – Åsa Dahlgren. • Leder arbetet i elevhälsoteamet (EHT). • Har förberedande EHT med specialpedagog och skolkurator.

- samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av särskilt stöd i skolan. Skolans rektor ansvarar för och leder elevhälsoarbetet. I EHT ingår följande funktioner: • Rektor. • Biträdande rektorer. • Elevcoach.

Margareta Fritzell är biträdande rektor och har programansvar för EK. Anna Ruritz är biträdande rektor och har programansvar för NA och TE. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsoteamet på skolan. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för att dokumentation sker avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet. För barn 1-5 år har barnhälsovården det medicinska ansvaret. Sidan uppdaterades 2020-08-24 Granskning av kommunens elevhälsa .