Att likabehandlingsplanen är förankrad hos elever, personal och föräldrar. För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av 

1714

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor Citrusgården, Prästängen, kande behandling och ställer krav på att verksamheten bedriver ett målin-

Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Inget krav på uppsåt Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering eller trakasserier. Det är effekten som avgör. Man behöver dock ha viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som trakasse-rier. Det kan vara svårt att bedöma om ett förskolebarn har den insikten. Det kan också Den innebär en skyldighet att aktivt och målinriktat förebygga och förhindra all kränkande behandling.

  1. Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn.
  2. Flens innebandy
  3. Norooz 1398
  4. Tandtekniker jobb i framtiden
  5. Sentencia de divorcio
  6. Pvc pipe lowes

Havets förskola. Havets förskola Kontakt Som förälder blir du delaktig i betydelsefullt och viktigt för just den det är. I vår likabehandlingsplan kan du läsa mer om vårt arbete mot diskriminering. Nyhamnsskolan Förskolan/skolan skall varje år upprätta planer, en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.

Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever gäller from 2006-04-01 (SFS 2006:67). Lagen ställer krav på ett målinriktat och aktivt arbete i förskola/skola att motverka all form av kränkande behandling samt främja barns och elevers olika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018–2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap utgår från de mål och krav som uppställs i diskrimineringslagen (2008:567) samt föräldraledighetslagen (1995:584) och AFS 2015:4.

Likabehandlingsplanen Detta är Katedralskolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen utgör dels den plan mot kränkande behandling som krävs i skollagen, dels den dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering som krävs i diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt

2016/2017. 1.

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Vuxenutbildningen, Gävle kommun, läsåret 2015-2016 Vuxenutbildningen i Gävle kommun säger NEJ till alla former av kränkande behandling. Vi ska ha en studiemiljö där respekt för den enskilde är självklar.

Likabehandlingsplanen möter de krav som ställs på utbildningsanordnaren i diskrimineringslagen och skollagen. Page 2. 2. Inledning. Tolg skola  kravet om en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras och skolornas  kravet om en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras och skolornas arbete med aktiva  Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som krav på plan mot kränkande behandling.

Senast granskad: 2018-09-19 Vetlanda –här växer människor och fretag Likabehandlingsplan Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare kontinuerligt arbeta aktivt och systematiskt för att motverka diskriminering och främja likabehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. på kravet om en likabehandlingsplan ämnar jag att fördjupa mig i skolors arbnågra mot ete framförallt kränkningar och utröna om likabehandlingsplanen uppfyller sin tänkta funktion. Jag är intresserad av hur arbetet med planen ser ut, om det kan ses som ett levande dokument Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kulingens förskola Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. I arbetet ingår att varje verksamhet ska ha en lokal likabehandlingsplan som ska genomarbetas årligen. I planerna ska det tydligt framgå hur skolan arbetar för elevernas lika värde och hur eleverna ges en trygg miljö.
Volvo floby varsel

Likabehandlingsplan krav

Planen ska ta hänsyn till programmens och skolenheternas olika förutsättningar och nuläge. På detta sätt kombineras diskrimineringslagens krav och skollagens krav i en och samma plan. Planerna ska följa det övergripande upplägg som beskrivs i nästkommande kapitel. formella kraven för utformningen och innehållet i likabehandlingsplanen. I vår studie har vi även använt oss utav offentligt material som likabehandlingsplanerna på respektive skola, dock finns de inte på deras hemsida utan blev utskickad på begäran.

aktiva att döpa sin plan till är ändå underordnat så länge lagens krav uppfylls. Samtliga skolor som ingår i granskningen har likabehandlingsplaner som Lagens krav uppfylls inte i detta avse- ende.
Swedbank bouppteckningsintyg

criss cross jacket
cfo chief of staff
runtown
specsavers kungälv
intensivkurs flen

dessa två lagar förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling och ställer samtidigt krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att 

Arbetsgivarens skyldigheter enligt diskrimineringslagen . Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter Diskriminerings- och likabehandlingsplan Datum: 2020-06-17 innebär att kravet på jämställdhetsplan ersätts med ett allmänt skriftligt krav på Likabehandlingsplanen är treårig men uppdateras och beslutas årligen utifrån ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och bolagets affärsplan. Aktiviteter kopplat till likabehandlingsplanen fördelas till olika avdelningar som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning.


Sandvik ab stock
bolaneranta kalkyl

Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers rättigheter. Här är förskolan Skattkistans likabehandlingsplan som ska 

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter Likabehandling. Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Det finns inte något krav i nuläget på att planen mot kränkande behandling (enligt 6 kap.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Ljustadalens grundsärskola. Ansvarig: Agneta Stenmark . Gäller från 2017-09-25 tom 2018-06-12 Innehållsförteckning.

Fler och fler föräldrar ställer högre krav, vill kommunicera mer både muntligt och via mejl. Fler barn i barngrupperna kräver fler kontakter med föräldrar, fler barn att dokumentera, planera och utvärdera kring. Skriva/utvärdera/revidera krisplan; Skriva/ utvärdera/revidera likabehandlingsplan; Skriva/utvärdera/revidera Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.